Τρίτη 15 Μαΐου 2018

Διαταγή που κατατάσσονται από 1η Απριλίου στο εικοστό έβδομο (27) μισθολογικό κλιμάκιο συνυπολογιζόμενης της προϋπηρεσίας ως ΠΠΥ