Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Έγκριση συμμετοχής πυροσβεστικών υπαλλήλων στο «Σχολείο Πυρασφάλειας Αεροδρομίων – Αρχική Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.